מבני ציבור

מבני ציבור במקרא נמנים מבני ציבור אחדים בירושלים . רובם נמנים עם מפעלי הבנייה של דויד : 'ארמון המלך' הבנוי ארזים ( בית דויד , שמואל ב , ה יא ; ו טז , כ ; ז ב ; דברי הימים א , יז א ; דברי הימים ב , ב ב ) ואולי גם 'בית הגיבורים' ( נחמיה ג טז ' ;( מגדל _דוד' ( שיר השירים ג ר ;( ומפעלי הבנייה של שלמה , ובהם ' ארמון המלך' ( מלכים א , ג א ; ז א ; ט טו ) — הוא אולי 'בית המלך העליון' ( נחמיה ג כה ' ;( בית יער הלבנון , ' 'אולם העמודים , ' 'אולם הכסא , ' 'החצר הגדולה , ' 'בית בת פרעה' ( מלכים א , ז ב-יב , ט כד . ( אתר אחר בירושלים הנזכר תכופות הוא ה'מילוא' או 'בית מלוא' ( שמואל ב , ה ט ; מלכים א , ט _" _* אביגד , רו '' _ח זמני , _עמ' ; 8 _הנ''ל , 'החפירות ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים תשכ"טתשל '' א / / 1971-1969 קדמוניות , ה ( תשל '' ג , ( _עמ' . 93-92 _111616 _\* _' _181101131161 _107 _מ _5 _1 _מ _6 _\ _03 _\ _' _3110 _י _;\\ _' _1 _§ _3 _< _1 _, _. _א 1971 ( 71111 ( 1 , _מ _183161 _ת _1116 _0101 _011 _> _' _0 _£ _. _16 0 _/ _. קק / _£ _/ , 22 ( 1972 ) , , י _011 ) ק _31- _> _' _66 _מ ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי