איור 9.חפירות נ' אביגד ברובע היהודי.המגדל הישראלי (שטח ש )מבט לדרום־מערב