הדרבים לירושלים

הדרבים לירושלים כידוע , ירושלים לא שכנה על הדרכים הבין לאומיות הראשיות — 'דרך הים' ו'דרך המלך' — שעברו בארץ ישראל _וקישת את מצרים עם סוריה ומסופוטמיה . למרות זאת יש מקום לבחון אם מקומה של ירושלים נסמך מלכתחילה אל צומת דרכים , ואפילו דרכים ארציות או משניות בלבד או שמא , חשיבותה של ירושלים היא שמשכה אליה את הדרכים והפכה אותה גם לצומת כזה . 32 _שם _, _עמי . 42 _33 _שם , _עמי _34 . 44-43 על גלוסקמאות ראה : 1 , _4 _מ 13 _ת _0 _11311 _- _1 _1 _* _1 _£ _001 _ז _165 _1 _ז _/ _0 _^ _£ _<^ 0 / _76 _>* _' _1 _. _$ _/ _1 _055140 _ג _^^/( _15 0 / 111 £ _81016 0 / 151 ( 161 , _. _161113316 _^ 1 _ז _160110 ; 1994 על _כלי אבן ראה : _יי מגן , תעשיית כלי אבן בירושלים בימי בית שני , ירושלים . 1988 _35 אהרוני , ארץ ישראל , _עמ' . 43-35 דרך האורך העיקרית , שעברה לאורך שדרת ההר המרכזית מדרום לצפון , עוקבת אחר קו פרשת המים הארצית בקטע שבין חברון לבין בית אל ומנצלת את במת ההר הרצופה הקיימת בהרי יהודה . בהגיעה סמוך לירושלים עולה הדרך לאורך רחוב דרך חברון של ימינו אל סביבת תחנת הרכבת וכתף הינום , ומשם היא פונה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי