ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה ו . י' קלוזנר , היסטוריה של הבית השני , ירושלים תשכ'ג ( מהד' ששית , ( כרך ד , עבי . 196-9 . 2 א' שליט 7 , / לרד _07 המלך — האיש ופעלו , ירושלים _תש'ך . . 3 מ' שטרן " , מדיניותו של הורדוס והחברה היהודית בסוף ימי בית שני , " תרביץ לה ( תשכ'ו ) עמ' 5 ג 2 253 ( ני שטרן , מחקרים בתולרות ישראל בימי הבית השני , ירושלים תשנ'א , עמ' . 4 . ( 198-180 מ' שטרן , 'הורדוס ורומא , ' עירן ה ( תשמ"א , ( עמ' 20 37 ( מ' שטרן , מחקרים וכר , עמי . ( 179-165 . 5 מ' שטרן , מלכותו של הורדוס , " בתוף ההיסטוריה של עם ישראל — תקופת בית _הוררוס , עורכי הכרך : מ' אבי יונה , צ' ברס , ירושלים _תשמ"ג , עני 90-53 ( והערות שם , עני . 6 . ( 254-251 א' נצר , י' לוין , מ' ברושי וי' צפריר , "מפעלי הבנייה של הורדוס — צורכי הממלכה או צורך אישי , " ע / תדרד 15 ( ( תש"ם , ( עני _38 . 7 . 67 י' שצמן , "צבא ובעיות בטחון בממלכת הורדוס , " מלאת — מחקרי האוניברסיטה הפתוחה בתולדות ישראל ובתרבותו , א ( _תשמ"ג , ( עני A . H . M . JONES , TheHerodsof Judaea , Oxford 1938 . . 8 . 98-75 ספריית "אוניברסיטה משודרת" אבול...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור