פרק י"ב ניסיונות התקרבות לאומה היהודית

פרק י"ב ניסיונות התקרבות לאומה היהודית הוררוס היה באופן רשמי מלכה של יהורה יודיאה , שהקיפה את כל שטחי ארץ ישראל לפי המינוח היווני רומי של אותם הדורות . כלפי חוץ נתפס הוררוס כמלך יהודי לכל דבר . אוגוסטוס עצמו ידע שאין הוררוס טועם מבשר חזיר ואפשר שהטיל על עצמו הגבלות כלשהן בדיני מאכלים בהופעות רשמיות גם מחוץ לגבולות ארצו . הוא גם נחשב בעיני השלטונות הרומיים כנציג רשמי של היהודים , כאפוטרופוס על זכויותיהם ומגינם גם בחוץ לארץ . _אף על פי שלא היה כהן גדול , ראה בו אוגוסטוס את יורשם של הכהנים הגדולים החשמונאים במה שנוגע לסמכות המייצגת את בעיותיהם המיוחדות של היהודים בארצות הפזורה . הדת היהודית הייתה בעיני הרומאים הדת של הורדוס . עור בימיו של נירון קיסר כונה יום השבת כ"יום של הורדוס . " מעמדו המיוחד של הורדוס בין המלכים בעלי הברית של רומא , כנציג של פזורה המשתרעת על שטחים הרבה מחוץ לממלכתו , עבר בירושה גם לחלק מצאצאיו , גם כשלא מלכו ביהודה עצמה כי אם באזורים אחרים . כלפי פנים היה המצב שונה : הורדוס הומלך על יהודה בחסדם של אנטוניוס והסינט הרומי . האומה היהודית ברובה נלחמה בהורדוס למען אנטיגונו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור