ולזקיעת 9ף

התחייבות והבטחה על ידי לחיצת יד . זו אחת הצורות לגמר עסק בין הסוחרים . תקיעת כף באה כבר במקרא . ביחזקאל ( יז , יח : ( "ובזה אלה להפר ברית , והנה נתן ידו , וכל אלה עשה לא ימלט . " במשלי ( ו , א : ( "אם ערבת לרעך , תקעת לזר כפיך . " ולהלן ( יז , יח ) "אדם חסר לב תוקע כף , עורב ערובה לפני רעהו . " חכמים נחלקו לגבי תוקפה של תקיעת כף . לדעת אחדים חמורה היא משבועה ואחרים סבורים שהיא קלה הימנה . להלכה נפסק כי "תקיעת כף דינה כדין שאר שבועות ויש לה התרה , והני מילי ( ודברים אלה אמורים ) שהיא כדרך שבועה , אבל כשהיא כדרך הסוחרים שתוקעים כפם זה לזה לקיים המיקח אין לה דין שבועה כלל" ( שולחן ערוך יורה דעה סימן רלט , ב , ( ובמקום שנוהגים הסוחרים לאשר הסכם מכירה או מתנה בתקיעת כף , אינו יכול לחזור בו , כי זהו הקניין ( שולחן ערוך חושן משפט סימן רא . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור