תענית :ן*קזתר

יום צום בי " ג באדר , ערב _יפורים של עיירות או כפרים . אם חל י " ג באדר כשבת מקדימים וצמים ביום י"א באדר שהוא יום חמישי שלפני פורים . אומרים סליחות וקוראים בשחרית ובמנחה את פרשת "ויחל משה " ( שמות ל , יא-יד , ( הכל לפי המנהג . תענית אסתר נקבעה לזכר הצומות שצמו מרדכי ואסתר ויהודי שושן הבירה בימי הגזירות של המן . לפי מגילת תענית י"ד באדר הוא '' יום ניקנור , " מן הימים שאין מתענים בהם משום שבאותו יום נחל יהודה המכבי _נצחון על ניקנור שר צבא אנטיוכוס . ואכן עד שלא בטלה מגילת תענית היה צום תענית אסתר חל לאחר חג הפורים , ורק משבטלה מגילת תענית הקדימוהו וקבעוהו בערב פורים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור