עמודי הפתיחה והסיום של פרשת -שלח לך/ מצרים, מאה 11