תמורה מסכת , ?

המסכת השישית בסדר קודשים . יש בה ז י פרקים . יש לה יתוספתא וגמרא "בתלמוד בבלי . עיקר עניינה של מסכת תמורה הוא בדיני בהמות שהקדישן אדם או שנתקדשו למעשר , שאסור להחליפן באחרות : "ואס בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה _י ... לא יחליפנו ולא ימיר אותו , טוב ברע או רע בטוב . ואס המר ימיר בהמה בבהמה , והיה הוא ותמורתו יהיה קודש ... וכל מעשר בקר וצאן , כל אשר יעבור תחת השבט ... לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו " ( ויקרא כז , ט-י ; לב-לג . ( הרמב " ם נותן טעם לאיסור זה עם שהוא אומר שחוקי התורה גזירות הם . התורה ירדה לסוף דעתו של אדם ויצריו והבינה נו שיוכל להצטער על שהקדיש לקורבן בהמה משובחת וירצה להחליפה , ואפשר שגם בפחות מכדי שוויה . לעולם יעמיד פנים שהוא ממיר את הרע בטוב . לפיכך קבעה תורה שאם הקדיש בהמה שוב אין דרך לחזור בו . ואם בכל זאת המיר אותה והיה " הוא ותמורתו קודש " ואף ישלם קנס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור