תלמוד תורה

מצוות "עשה " מן התורה היא שיהא כל אדם מישראל קובע עיתים ללימוד תורה , ושיהא כל אחד מישראל מלמד את בניו תורה . שנאמר : "שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנכי דובר באזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשות " ( דברים ה , א !( "ושננתס לבניך , ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך " ( שם ו , ז . ( "ועד אימתי חייב כל אדם ללמוד תורה ! עד יום מותו . וכל אחד מישראל חייב בתלמוד תורה , בין עני בין עשיר בין בריא בין בעל ייסורין . ואפילו עני המחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים . הכל חייבים לקבוע עיתים לתורה ביום ובלילה , שנאמר : והגית בו יומם ולילה " ( ספר החינוך תי " ח . ( לכתחילה חובה על האב ללמד את בנו תורה . אלא שלא תמיד היה בידי האב ללמדו אס מאפס פנאי או מחוסר ידיעות . לפיכך היה לימוד הילדים , משולב בתורת בית אב ותורת בית רב : "משיתחיל לדבר מלמדו : י תורה ציווה לנו משה י ופסוק ראשון מקריאת שמע . אחר כך מלמדו מעט מעט מפסוקי התורה עד שיהא בן שש או בן שבע , שמוליכו אצל מלמדי תינוקות " ( ספר החינוך , שם . ( ואכן בימים קדומים כבר נתמסד החינוך בישראל , שיוכל כל ילד יהודי ללמוד תורה . הגמרא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור