ובמועדים, בראש חודש, בחנוכה, בפורים, בט"ו בשבט, בט"ו באב, כל חודש ניסן ועוד.

תפילות הנאמרות בתפילות שחרית ומנחה בימות החול אחר תפילת שמונה עשרה . בעדות המזרח ואצל החסידים אומרים וידוי "" — אשמנו" —• וי " ג מידות , לאחר מכן נופלים אפיים ואומרים פרק ו י שבתהילים או פרק כ " ה בנוסח ספרד ותפילת "שומר ישראל . " הוא הדין במנחה בעדות ספרד וחסידים . בנוסח הרמב " ם התחנון הוא לקט פסוקים שתחילתו "לפניך אני כורע ומשתחווה ומתחנן . " בנוסח אשכנז אומרים וידוי וי " ג מידות בימים שני וחמישי בלבד , ויש שאינם אומרים זאת כלל לפני תחנון . בימים שני וחמישי אומרים פרק "והוא רחום . " תפילה המלוקטת ממקראות או משימושי לשון על דרך הכתובים שבמקרא . אין אומרים תחנון בשבתות ובמועדים , בראש חודש , בחנוכה , בפורים , בט " ו בשבט , בט " ו באב , כל חודש ניסן ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור