תוקז9תא

קובץ של _{ לייתות ~ משניות חיצוניות — שלא נכנסו למשנה בעת חתימתה ונאספו לקובץ נפרד . התוספתא סדורה כמתכונת המשנה , אולם במקומות הרבה היא שונה הימנה בחלוקת הפרקים ובסדר ההלכות , שכן היא מושתתת ככל הנראה על משנה אחרת , הקדומה יותר למשנתנו . יש תוספתא כמעט לכל המסכתות , אולם יש שהן קרויות בשם אחר בתוספתא מאשר במשנה . הברייתות המובאות בתוספתא כוללות הקבלות , השלמות או נוסחאות אחרות של המשנה . ביסודן מונחים , כאמור , שרידי משניות של תנאים שקדמו לימי המשנה או של בני דורו של רבי יהודה הנשיא , שלא נכללו על ידיו במשנה . חשיבותה הרבה של התוספתא היא בכך , שהיא מסבירה ומפרשת הלכות שונות ובלתי ברורות במשנה , ומרחיבה ומוסיפה פרטים חדשים , שרבי יהודה הנשיא לא הכניסם במשנתנו . התוספתא כתובה עברית צחה . היא כוללת דברי הלכה ואגדה , דינים ומוסר . יצאה במהדורות שונות . מצויות בה מעט מאוד מילים ארמיות ומילים יווניות מועטות . מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד הוציא לאור מ"ש צוקךמגךל ( תרל"ז-תרמ " א . _( בהוצאת מהדורה מדוייקת ומפורשת עסק שאול ליברמן . עד מותו הספיק להוציא את הסדרים זרעים , מועד , נשים , כשסדר נז...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור