ת1כחה

( א ) מצוות עשה מן התורה להוכיח אדם שעשה דבר שלא כשורה , שנאמר : " הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא " ( ויקרא יט , יז . ( וחכמים אמרו : מניין אם הוכחתו אפילו ארבע וחמש פעמים , חזור והוכחל תלמוד לומר "הוכח תוכיח "! ויש להוכיחו בעדינות ולא לביישו . "יכול אפילו אם מוכיחו ופניו משתנות ! תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא . " אף אמרו חכמים כי כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע . לאמור : אם ברור שהאדם שבאים להוכיחו לא ישמע , מוטב שלא לומר לו דבר . ( ב ) כינוי לשתי פרשות של קללות האמורות בתורה , אשר תבואנה על ישראל אם לא ישמרו את מצוות ה י . כנגדן נאמרו הברכות שיפקדו את ישראל אם  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור