ס? ים

תגא הוא כתר בארמית . התגים הם בדרך כלל שלושה עוקצים בראשי האותיות , והם ככתר על ראשן לנאותן . שבע אותיות הן "בספר תורה שצריכות תיוג : ג ז ט נ ע צ ש , וסימנו שעטנ " ז ג " ץ . כן נוהגים לעטר בתג בודד את הראש השמאלי של האותיות ב ד ה ח י ק . התגים באים רק בספרים הכתובים על גוויל וכן יבתפילין וכמזוזות . דיעות הפוסקים חלוקות אם ספר תורה שחסר תגים כשר לקריאה או פסול . לדעת הרמב " ם הספר אינו פסול בשביל זה , שהתגים אינם אלא למצווה מן המובחר . הנוהג לעטר את האותיות בתגיס כבר נזכר במסכת סופרים אך אין עדויות לעיטורי תגים בכתבי יד של התורה הקודמים לכתבי היד שנמצאו בגניזת קאהיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור