שלום בית

יחסים טובים בתוך המשפחה , בייחוד בין איש לאישתו . מטבע הדברים עשויים החיים בצוותא להביא לחיכוכים ולמריבות . לא תמיד ניחנו בני האדם במידת הוותרנות , שהיא היסוד לכל חיים משותפים . המשפחה בישראל היא התא החשוב ביותר לקיום האומה והמשכה . לפיכך הפליגו חכמים בערך שלום הבית : "איש ואשה זכו — שכינה ביניהם , לא זכו — אש אוכלתס " ( סוטה יז ע " א . ( חכמים ציוו שלא יטיל אדם מרות יתירה בתוך ביתו . יער של שבת ויום טוב מדליקים לשלום בית , כדי שלא יבוא אדם מבית הכנסת וביתו חשוך , לא ימצא סעודתו ויגיע לידי ריב . ולפיכך אין לאכול בליל שבת אלא במקום שהדליקו בו נרות שבת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור