שלוח הקן

מצוות עשה לשלח את הציפור מן הקן כשמבקשים ליטול מתוכו את הגוזלים . שכך נאמר בתורה : "כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ , אפרוחים או ביצים , והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים , לא תקח האם על הבנים . שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך " ( דברים כב , ו-ז . _( מצוות שילוח הקן היא מצוות לא תעשה שיש בה קום ועשה : "לא תקח את האם " — לא תעשה , אלא "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך " — עשה ( משנה חולין יב , ד . ( הפרשנים ראו צד משותף למצווה זו ולדין של "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד " ( ויקרא כב , כח . ( הרמב " _ן בפירושו על הפסוק אומר כי הטעם בשתיהן הוא לבל היות לנו לב אכזר ולא נרחם , או שלא התירה התורה להביא כליה על מין ממיני בעלי החיים , עם שהתירה לשחוט הימנו . הרמב " ן אף מביא את דברי הרמב " ם -ב"מורה נבוכים , " הנותן טעם לשילוח הקן ( חלק שלישי פרק מח . ( הרמב " ם מחזיק בדעה שיש טעם לכל מצווה . והטעם כאן הוא , לפי "שיש לבהמות דאגה גדולה בזה ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם . כי אהבת האס וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדיבור . " בניגוד לדעה זו עומדת לכאורה קבי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור