0זכחה י *

אחת משלוש מתנות עניים , לקט , שיכחה _ ופאה , שחייב החקלאי לעניים בשעת קציר שדהו , בציר כרמו וקטיף גנו . מצוות עשה מן התורה : "כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה , לא תשוב לקחתו . לגר ליתום ולאלמנה יהיה , למען יברכך ה י אלוהיך בכל מעשה ידיך " ( דברים כד , יט . _( מן הכתוב עולה , שאס שכח אדם עומר קצור בשדה לאחר הקציר , ולא אספו אל הגורן , אסור לו לשוב ולקחתו . אולם חכמים הוסיפו כי "יש שכחה במחובר . " כלומר , אם שכח אדם לקצור חלקה קטנה משדהו , אינו שב לקצור אותה והוא משאירה לעניים . הוא הדין באילנות . עומר ששכחוהו פועלים ולא שכחו בעל הבית , וכן עומר ששכח בעל הבית ולא שכחוהו פועלים — אינו שיכחה . מצווה זו היא מן המצוות התלויות בארץ ונוהגת רק בארץ ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור