ווקלית

_לתפילת הבוקר . זמנה מעלות השחר ועד שליש היום . לפי המסורת תיקן אברהם את תפילת שחרית , שנאמר : "וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם " ( בראשית כב , ג , ( ודרשו שאין עמידה אלא תפילה . תפילת שחרית היא כנגד "תמיד של שחר שהיו מקריבים במקדש . עיקרה של תפילת שחרית היא "קריאת שמע וברכותיה ותפילת "העמידה . ברם נתוספו לה לפניה ובתחילתה עוד הרבה פרקים . פותחים בברכות השחר . אומרים — לפי מנהג הספרדים — פרשת התמיד וברכת הכוהנים . אשכנזים מקדימים ברכת כוהנים . מוסיפים "וביום השבת . " ולפי שנאמר : " לעולם ישלש אדם ימותיו , שליש במקרא , שליש במשנה שליש בתלמוד " ( קידושין פא ) נהגו לומר פרשת התמיד שהוא מן המקרא ( במדבר כח , א-ח , ( פרק "איזהו מקומן של זבחים " — שהוא משנה , ( מנחות פרק ה ) וברייתא דרבי ישמעאל ( ראש ספר תורת כוהנים ) שהוא מעין תלמוד , "שהמדרש כגמרא " ( שולחן ערוך אורח חיים נ א . ( כל כולם עניינם "הקורבנות , לקיים " ונשלמה פריס שפתנו , " שבמקום הקרבן אנו מביאים דבר שפתיים . תיקנו לומר את הפרק "איזהו מקומן של זבחים " "שאין בכל אותו פרק מחלוקת , והיא משנה ברורה למשה מסיני " ( בית יוסף ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור