שבת הגדול

השבת שלפני חג "הפסח . טעמים רבים ושונים ניתנו לשם זה , שמקורו לא ברור . יש אומרים על שוס שההפטרה של השבת מסתיימת בפסוקים האחרונים של ספר מלאכי "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא , לפני בוא יום ה י הגדול והנורא . " הרמב " ם לא הזכיר הפטרה זו , ומשום כך גם לא מופיעה בנוסח תימן . יש תולים זאת במנהג שהרב דורש בשבת זו דרשה גדולה מענייני הפסח ודיניו , הלכות יחמץ ומצה , הגעלת כלים וכל כיוצא באלה . היה אף מי שאמר שבגלל הדרשה שנתמשכה עד אחר חצות היום , סמוך למנחה , נראה להם היום כיום גדול וארוך . בסידור , רש " י תולה את הדבר ביציאת מצרים עצמה . בשבת שלפניה נטלו היהודים את השה המיועד לקורבן הפסח למשמרת והדבר פגע במצרים שביקשו להינקם בהם ולהזיק להם ולא עלה בידם , ועל שם הנס הגדול הזה קרויה שבת זו שבת הגדול . נהגו לומר בשבת זו פיוטים מיוחדים ובהם דיני פסח . יש שנהגו לקרוא _אחר הצהרים "בהגדה של פסח את החלק של סיפור יציאת מצרים . סיימו ב " לכפר על כל עוונותינו . " ומכאן הביטוי בפולקלור הלשוני "עד כאן קורין בשבת הגדול , " לאמור עד כאן ותו לא , כפי שמציינים בהגדות את המקום שמפסיקים את קריאת ההגדה בשב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור