שבע מצוות בני נח

כל בני אומות העולם , צאצאיו של נוח ששרד מן המבול , להוציא את ישראל " זרע אברהם , " נתחייבו בשבע מצוות . ואלה הן : ( א ) דינים — הס חייבים להושיב בתי דין שידונו בצדק ; ( ב ) ברכת השם — אסורים לחרף ולגדף כלפי שמיים ; ( ג ) "עבודה זרה ; ( ד ) שפיכות דמים ; ( ה ) "גילוי עריות ; ( ו ) גזל ; ( ז 1 • אבר מן החי — הס אסורים באכילת כשר שנחתך מגוף כעל החיים בעודנו חי . שבע מצוות הללו הם כללים ויש בהם פרטים הרבה , עד שהגיעו למניין של שלושים מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ( חולין צב ברש " י . _( הרמב " ם מנה , לבד מז י מצוות אלה , גם הרבעת בהמה והרכבת אילן . יש אומרים שנאסרו גם סירוס וכישוף . מצד הדין חייב בן נוח לשמור על שבע מצוות אלה בלבד . השומר אותן משום שנצטווה עליהן הרי הוא "מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא . אבל אם _עשאן מהכרעת הדעת הרי הוא "גר תושב ואינו מחסידיהם אלא מחכמיהם ( רמב " ם הלכות מלכים פ " ח _, יא . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור