שבות (שב1ת)

מלאכות "בשבת שאינן אסורות מן התורה אבל חכמים אסרו אותן . וכך דרשו : "את שבתותי תשמורו למה נאמר ? לפי שהוא אומר לא תעשה כל מלאכה , אין לי אלא דברים שהם משום מלאכה , משום שבות מנייןל תלמוד לומר : את שבתותי , להביא דברים שהם משום שבות " ( מכילתא כי תשא פ " א . ( דרך משל , משום "שבות " אין מטפסין על האילן בשבת , מחשש שמא יתלוש מן העלים או יקטוף פירות . אין מנגנים בכלי שמא "יפקע מיתר בכינור והוא יתקן כלי שיר , " ועוד . איסורי שבות לא נהגו במקדש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור