שבו^ה

שבו _^ ה בשבועתם של אבימלך ואברהם . הרבה לשונות של שבועה באים במקרא ועוד יותר מהם בדברי התלמוד , ויש רבים השגורים גם כיום בפי העם . נשבעים בנקיטת חפץ . כלומר מחזיקים בעת השבועה חפץ של קדושה ביד ( שבועות לח ע "" ב . ( הרמב " ם בהלכות שבועות ( פרק א ) מונה ארבעה מיני שבועה : ( א ) שבועת ביטוי , שנשבע בדבר שאפשר לו לעשותו , בין להבא בין לשעבר , כגון נשבע שאכלתי או שאוכל . ( ב ) שבועת שוא הנחלקת לארבעה : ( 1 ) נשבע על דבר הידוע שאינו כך , כגון על אישה שהיא איש , על עמוד שיש שהוא של זהב . ( 2 ) נשבע על דבר ידוע , שאין בו כל ספק שהוא כן , כגון נשבע שהשמיים הם שמיים . 13 ) נשבע לבטל אחת מן המצוות , כגון : שלא ישב בסוכה בסוכות , שלא יאכל מצה בפסח . ( 4 ) נשבע על דבר שאין בידו לעמוד בו , כגון : שלא יישן ג י ימים ולילות רצופים , שלא יאכל דבר ז י ימים . ( ג ) שבועת הפיקדון . שבועה זו נשבע ישומר שכר על ממון חבירו שהופקד בידו והוא טוען שהפיקדון אבד באונס . ( ד ) שבועת העדות : נתבע להעיד לחברו עדות שהוא יודע , כגון שיודע שראובן חייב לשמעון ממון , וכפר וטען שאינו יודע לו עדות , ונשבע שאינו יודע , זוה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור