שב ואל תעשה

הימנעות מעשיית מצוות * עשה מן התורה , אם בשל סייג שלא לעבור בגללה עבירה או מטעמים אחרים . השאלה היא ( עירובין ק ע " א ) מה עדיף שיקיים מצווה אפילו יש חשש שיגרר לעבור על לאו , או שלא יקיים אותה . אחד אמר "קום עשה " עדיף ואחד אמר "שב ואל תעשה " עדיף . דוגמה לעניין זה היא "ראש השנה שחל להיות בשבת . מדין תורה צריך לתקוע בשופר בראש השנה ואין מניעה לתקוע בו מצד דיני שבת . ברם , החשש הוא שמא יוציא את השופר מרשות לרשות ויעבור על איסור חמור שיש בו חיוב מיתה בסקילה , ולפיכך פסקו שאין תוקעין בשופר בשבת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור