רמז

רמז במעשים סמליים שעשו הנביאים יש משום רמז למה שעתיד להתרחש . כך במעשה אחיה השילוני שתפש בשלמה החדשה שלבש ירבעם וקרע אותה לשניים עשר חלקים ונתן לו עשרה מהם , לרמז לו שימשול על עשרה שבטים ( מלכים א יא , כט-לב . ( כך המוטות שנשא "ירמיהו ( כז , ב ) ועוד הרבה כיוצא באלה . בעלי הרמז הראשונים נקראו דורשי רשומות או דורשי חמורות , על שם שדרשו את הכתובים כמין חומר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור