ריש לקיש (ךבי שמעון בן לקיש)

מגדולי אמוראי _ארץ ישראל במאה הג י , דמות ססגונית . נתמזגו נו גדולה בתורה , כוח גופני רב , ניסיון קרבי ויצר הרפתקנות . תחילה היה ליסטים או , לפי דעה אחרת , מאלף חיות בקירקס . רק כאשר התמסר ללימוד התורה נטש את אורח החיים הקודם שלו , שכן דעת חכמים לא היתה נוחה ממנו . רבי יוחנן , חברו מנוער , הוא שתחזירהו לבית המדרש . וכך מספרת על כך הגמרא ( בבא מציעא פד ע " א : ( "פעם אחת היה רבי יוחנן רוחץ בירדן . ראהו ריש לקיש וקפץ אחריו אל תוך הירדן . אמר לו רבי יוחנן : כוחך לתורה . אמר לו : _יופיך לנשים . אמר לו רבי יוחנן . אם תחזור בך אתן לך אחותי , שהיא יפה ממני . קיבל עליו . ביקש לחזור ולהביא בגדיו — ולא יכול לחזור , מפני שתשש כוחו כיוון שקיבל עליו עול תורה , המתשת כוחו של אדם . הקריא והשנה ונעשה אדם גדול . " ריש לקיש עלה במעלות התורה ועמד בשורה אחת עם רבי יוחנן . שקידתו בתורה היתה גדולה ונעשה משנהו של רבי יוחנן בישיבת טבריה . תפקידו היה לחזור עם התלמידים על פרקו של רבי יוחנן . בשעת הלימוד היה מקשה על רבי יוחנן "עשרים וארבע קושיות על כל דבר ודבר , " עד שהיתה ההלכה מתבררת . אמרו על דרכו בתורה שהוא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור