רזחמים, רחמנות

אחת מי " ג מידות שנתכנה בהם הקדוש ברוך הוא , "ה ' אל רחום וחנון " ( שמות לד , ו , ( ומידת הרחמים היא אחת המידות שהבורא מנהיג בה את העולם . "טוב ה י לכל ורחמיו על כל מעשיו " אומר בעל התהילים ( קמה , ט . ( גם בעלי חיים וצמחים בכלל . תיאורו של הבורא כבעל רחמים בא בדבר הנביאים ומופיע בפסוקי התפילה . אף אנו נצטווינו להידמות לה י . ואומר • הרמב " ם ( הלכות דעות הלכה וי : ( "כך למדו בפירוש מצווה זו . מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון , מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום , מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש . ועל דרך זה קראו הנביאים לאל בכל אותן הכינויין , ארך אפים ורב חסד , צדיק וישר , תמים , גיבור וחזק וכיוצא בהן . להודיע שהן דרכים טובות וישרות וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהידמות אליו כפי כוחו . " ומכאן שמידה טובה באדם שירחם אף הוא על הבריות ואפילו על בעלי חיים וצמחים , ולא יקטוף מן העץ אלא לצורך . לפי האגדה זכה , משה להיות הרועה של ישראל משוס שריחם על גדי עייף ושה כושל . ועל רבי ייהודה הנשיא באו יסורים משוס שלא ריחם על עגל שהובל לבית השחיטה . רחמנות היא אחת המידות המייחדות את ישראל . שלושה סימנים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור