(ב) עניין אחר של רוב ומיעוט תופס מקום רב בהלכות מאכלות אסורים,כמו למשל אם נתערב מאכל אסור במותר, או אם נמצא דבר מאכל ברחוב במקום שרוב חנויותיו של יהודים וכל כיוצא באלה.

( א ) לפי דין התורה הולכים בפסיקת דין במשפט או בהכרעה בדין מדיני התורה , על פי דעת הרוב . רוב כאן הוא יותר מן המחצית . לפיכך קבעו שבבית דין ישבו לעולם דיינים במספר בלתי זוגי , שלא תהיינה הדיעות שקולות . התורה מצווה : "לא תהיה אחרי רבים לרעות , ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת " ( שמות כג , ב . ( ומשמעו שאם רבים נוטים לדרך בלתי צודקת אל תלך אחריהם אפילו הם הרוב . ואם נתגלע ריב בין איש לחברו אל תעיד אחר הרבים , שנראה לך כי אינם צודקים , ואל תעוות את הדין . הכלל הוא אחרי רבים להטות , שהכרעת הרבים מחייבת . וכך כותב _ הרמב " ם בספר המצוות ( מצוות עשה קעה : ( "נצטווינו ללכת אחרי הרוב , אם נופלת מחלוקת בין החכמים באיזה דין מדיני התורה . וכך ננהג גם בדין הפרטי , כגון בדין שבין ראובן לשמעון , אם נופלת מחלוקת כין דייני עירס , אס שמעון החייב או ראובן נלך אחרי הרוב , והוא אומרו , יתעלה : י אחרי רבים להטות י , ובביאור אמרו , רובא - דאורייתא ( רוב מן התורה . " ( ( ב ) עניין אחר של רוב ומיעוט תופס מקום רב בהלכות מאכלות אסורים , כמו למשל אם נתערב מאכל אסור במותר , או אם נמצא דבר מאכל ברחוב במקום שרו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור