כםראש ה^נה, מסכת

מסכת בסדר "מועד , בת ארבעה פרקים . יש לה "תלמוד בבלי וירושלמי "ותוספתא . עניינה ארבעה ראשי שנים שבשנה העברית , ארבעה פרקים שהעולם נידון בהם , החודשים שהשליחים יוצאים להודיע על קידוש החודש , ענייני קידוש החודש , תקיעת שופר בראש השנה והלכותיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור