קריאת שמע

שלוש פרשיות שחייב כל אדם מישראל לקרוא "שחרית "וערבית לפני תפילת עמידה , ואלה הן : "שמע ישראל" ( דברים ו , ד-ט , ( "והיה אם שמע ( שם יא , יג-כא _) ופרשת ציצית ( במדבר טו , לז-מא . ( על שם התיבה הראשונה בפרשה הנקראת ראשונה , נקראות כולן בשם "שמע . " שלוש הפרשיות של קריאת שמע הן החלקים היותר עתיקים ויותר חשובים של תפילת השחר ושל תפילת ערבית . גם המשנה פותחת במצוות קריאת שמע וברכותיה ( ברכות א , א . ( ברם , אף על פי ששלוש הפרשיות של קריאת שמע נחשבות כיחידה אחת — אפילו הן באות ממקומות שונים בתורה — הרי אמירת הפסוק הראשון היא מצווה מדאורייתא , ועל כן דורשת קריאתו כוונת לב מיוחדת . את בחירת שלוש הפרשיות הללו וסדר קריאתן מנמק הרמב"ם ( הלכות קריאת שמע א , ב : ( "מקדימים לקרוא פרשת י שמע , מפני שיש בה יחוד ה י ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו . ואחריה י והיה עם שמוע י , שיש בה ציווי על שאר כל המצוות , ואחר כך פרשת ציצית , שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות . " בתפילת שחרית מקדימים לקריאת שמע שתי ברכות , ולאחריה אומרים ברכה אחת , ואילו בתפילת ערבית — שתיים לפניה ושתיים לאחריה . לאמיר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור