קפיטולציות

חוזים , שלפיהם זכאים נתינים זרים להישפט בפני שופטים קונסולאריים שלהם , ולא בפני שופטים רגילים מבני הארץ . זכות זו ל"שיפוט אקסטריטוריאלי " של נתיני חוץ היתה נהוגה לפנים בתורכיה , בפרס , בארצות מוסלמיות שונות , בסין ובכמה ארצות באסיה ובאפריקה . תורכיה חיסלה את הקפיטולאציות לפי חוזה לוזאן בשנת , 1923 פרס בשנת , 1928 סיאם בשנת . 1936 מצרים נשתחררה מהן בזכות חוזה מונטרא באוקטובר . 1937 בסין הן נמשכו עד שלהי _ץלחמת העולם השנייה וכך במארוקו . בקורותיה של ארץ ישראל ושל ההתנחלות היהודית בה היתה למישטר הקאפיטולאציות חשיבות רבה . כל מוסד זר בממלכה התורכית החלשה והרקובה ביקש את חסותה של מדינה זרה , והוא הדין באזרחים יחידים . המעצמות האירופיות התחרו ביניהן על ההשפעה ברחבי תורכיה . את היישוב היהודי הקטן שבארץ משכו לתחום התעצמות זו . המעצמות זיכו יחידים בחסותן והביאו תחת השפעתן את מוסדות החינוך בארץ . לתושבים היהודים היה זה אמצעי לעמוד בפני מעשי רדיפה והתנכלות של התורכים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור