קנים,מסכת

מסכת בת ג י פרקים , האחרונה בסדר קודשים . עוסקת בדיני קורבנות חובה וקורבנות נדבה הבאים מן העוף . זוג תורים או בני יונה המובאים לקורבן מכונה קן , ומכאן שם המסכת . למסכת אין גמרא ואין תוספתא . 1 _^ 40 _^ ל . _\^ _^ 7 \ 35 "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור