7ןל 5חמ ר

אחת מדרכי הלימוד של תורה שבעל פה , ובלשון חכמים : אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן לפי רבי ישמעאל , או אחת מז י מידות לפי * הילל . זוהי דרך הגיונית ללמוד מן הדבר החמור על הדבר הקל , או להיפך — מן הדבר הקל על הדבר החמור : אס דבר חמור מותר , הדבר הקל — על אחת כמה וכמה . ואם הקל אסור , החמור — לא כל שכן שהוא אסור . במקרא מצויים עשרה "קל וחומר . " כך אומרים אחי יוסף לשליחו : "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען , ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב ?" ( בראשית מד , ח . 1 או משה המסרב לשליחותו ואומר "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה !" ( שמות ו , יב . ( המקרה שהשתמש בו הילל הזקן לראשונה ב " קל וחומר" היה לגבי השאלה שנתעוררה אם מותר להקריב קרבן פסח בשבת שהרי בשחיטה בשבת יש משום חילול שבת . השיב הילל ב " קל וחומר : " ומה קורבן התמיד שאין נענשים עליו * כרת אם לא הקריבוהו , והוא דוחה שבת , שהרי מקריבים קרבן תמיד שחרית וערבית בכל יום שבת ; קורבן פסח , אשר מי שהיה בידו להקריבו ולא הקריבו חייב כרת , אינו דיו שדוחה את השבת ! הואיל ו " קל וחומר" היא מידה הגיונית , יכול כל חכם...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור