קק יא וחקט־א

בארמית : הק _^ ה והח _^ _ךה . מונחים בהלכה . כשבאה שאלה לפני חכמים ויש צדדים להקל וצדדים להחמיר , נטו חכמים להקל במקום שהדעות שקולות לצד זה או לצד זה . אולם קבעו כלל בדבר : בדברים שהם מדין התורה ( מדאורייתא ) ממש הולכים אחר הרבים , וכשהדיעות שקולות הולכים אחר המחמיר . בעוד שבדברים שהם מתקנות חכמים ( מדרבנן , ( לעולם הולכים אחר המיקל , ואפילו כשהיא יחיד נגד הרכים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור