קדוש ה'

מצוות עשה לקדש את שם ה י ברבים , שנאמר : "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ( ויקרא כב , לב . ( קידוש ה י כיצד ! על ידי שמוסר נפשו שלא לעבור על ג י עבירות אלה : "עבודה זרה , "גילוי עריות ושפיכות דמים , כשכופים אותו לעבור עליהן . כל זאת בימים כתיקנס . אך בשעת גזירה , כשכופים על נטישת היהדות , חייב למסור נפשו על כל מצווה ומצווה , ואפילו על מנהגים . ואכן במשך כל הדורות התבטא קידוש ה י בנכונות של היהודי למות בידי צורריו בכל מיני מיתות משונות ובלבד שלא להתכחש לאמונתו ולדתו . תורת ישראל היתה לעם היהודי בהיותו בגלות מעין מולדת רוחנית , שעל קיומה שמר ונאבק , ולמענה היה מוכן לתת את נפשו , דוגמת החייל הנותן את נפשו על הגנת מולדתו הארצית . ומעשה קידוש ה י לא היה נחלתם של בודדים . משפחות משפחות , לרבות ישישים ותינוקות , עלו יחד על המוקד , ובתפילת " " שמע ישראל" הוציאו את נשמתם . קהילות שלימות התכוננו למות בדרך זו בבוא עת רדיפות וגזירות על הדת . בעיקר רבו המתים על קידוש השם בקרב יהדות אשכנז , צרפת הצפונית וגרמניה המערבית , בימי מסעי הצלב ואחריהם . בגדר מצוות קידוש ה י באה גם התנהגות נאותה של היהודי בכל תחומי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור