חרשים מבנה העולמות נקבלה. מתוך הספר "שסע טל‭2 ,"‬ו6ו