פקידי ואמרכלי ארץ הקדש באמשטרדם (פקוא"מ)

אירגון שהוקם בשנת 1809 במגמה לרכז , לארגן ולמסד את המגביות שנערכו באירופה למען יושבי ארץ ישראל . המייסד והרוח החיה באירגון היה צבי הירש לעהרן , עסקן ציבור ובנקאי באמשטרדם . האירגון פעל במשך כל המאה הי " ט . הביא להגדלת התמיכה ביהודי ארץ ישראל , הנהיג התחייבויות מראש של תורמים לסכומים קבועים למשך חמש שנים , דבר שהעניק ביטחון ליושבי הארץ . הופעלה מערכת גבייה בקהילות באמצעות " גבאי _ארץ ישראל , " שעשו מלאכתם שלא על מנת לקבל שכר . _האירגון עמד בקשר עם כל מרכזי היהודים שבמזרח אירופה . לפקוא " מ היתה מעורבות חזקה בכל הנעשה בארץ ישראל . תביעתו לקביעת עקרונות חלוקת הכספים על ידי הכוללים נכשלה . הוא הדין בתביעתו שלא לשגר "שד " רים לאירופה . לעהרן , שהיה בעל הדיעה בפקוא " מ , תבע שכל הכספים הנשלחים לארץ יינתנו ללומדי תורה בלבד . התנגד למסירת כספים להקמת מבנים או למימון מפעלים כלכליים . מאבק ניטש בעניין גאולת חצר "חורבת ר' יהודה החסיד " ושיקומה . "כולל הפרושים " — מתלמידי "הגר " א — ראו בהרחבת היישוב וביסוסו הכלכלי חלק מתהליך הגאולה , דבר שפקוא " ם בהנהגת _לעהרן התנגד לו . התנגדו אף להקמת בית חו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור