פילוס1פיה יהודית

אין לדבר על פילוסופיה יהודית עתיקה ועצמאית , כדרך שדנים _1 פילוסופיה היוונית וביורשתה , הפילוסופיה האירופית . כתבי הקודש מרבים אמנם לעסוק במהות העולם ובתפיסת האדם . ברם , כל ההבעות בהם לא יצאו מגדר של מאמרי חכמה , פסוקים או פתגמים בודדים , שאינם מצטרפים לכלל מחשבה שיטתית . בעוד שהלוגיקה ותורת ההכרה , ההנחות היסודיות והוכחותיהן , הן העושות את דרך התפיסה של הפילוסופיה היוונית , הרי מחשבת היהדות הקדומה היא בחינת השראה , הארה פנימית , כלומר מחשבה אינטואיטיבית . גם המגע הראשון עם הפילוסופיה היוונית , כדרך שהוא בא לכלל ביטויו הספרותי המדוייק במשנתו של יפילון האלכסנדרוני , לא נשאר אלא מקרה בלבד , הואיל ורק קטעי מחשבה השתלבו והשתמרו הימנו בספרות התלמודית , זה מקור המחשבה והעיון של היהדות . מבחינה שיטתית והגיונית הולכת ונוצרת פילוסופיה יהודית לראשונה בימי הביניים אצל חלקי היהדות החיים באיזור התרבות הערבית , שמשפיעה על היהדות השפעה מתמדת . ברם גס הפילוסופיה הערבית , שזיקתה נתונה כולה לתפיסה הדתית של האיסלאם יונקת את מזונותיה מן הפילוסופיה היוונית . המגמות הפילוסופיות המתגלות בה , בחינת גילויים פ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור