?קר חמ1ר

בכור חמור הוא הבהמה הטמאה היחידה שחלה עליה קדושה כבכור בחמה טהורה . את בכור החמור , שאינו כשר להקרבה על גבי המזבח , יש להמיר בשה . אותו השה ניתן לכוהן והכוהן אוכלו בכל מקום והוא חולין גמורים . ואם אינו ממיר אותו בשה או בכסף בשוויו ממיתים את ככור החמור : "וכל פטר חמור תפדה בשה , ואם לא תפדה וערפתו " ( שמות יג , יג . ( כוהנים ולווים פטורים מלפרות פטר חמור שלהם . בכמה מעדות המזרח נוהגים עד חיום לערוך טקס פידיון פטר חמור . פודים אותו בשוויו , כלומר במחיר שהוא שווה בשוק , ואת הכסף נותנים לכוהן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור