פטוםהקג1ךת

מלות הפתיחה של "ברייתא שעניינה בהרכב הבשמים והצמחים שמתקינים מהם את הקטורת הנקטרת במקדש בוקר וערב ( כריתות זז ירושלמי יומא ד , ה . ( עדות המזרח אומרות "פטום הקטורת" לפני תפילת שחרית ולפני תפילת מנחה , על פי הזמנים שהיו מקטירים "קטורת במקדש . היו בעדות אשכנז שאמרו זאת רק לאחר תפילת שחרית , אחרי "אין כאלוהינו , " ובחוץ לארץ רק בשחרית של שבת ומועד , אולם בסידורים היא מופיעה בתוך פרשת הקורבנות שלפני פסוקי דזימרא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור