עמלק

עם קדום , שהיה לאויב נצחי לעם ישראל מאז יציאת מצרים . עמלק כבר מוזכר בתקופת אברהם אבינו ( בראשית יד , ז . ( כשיצאו ישראל ממצרים תקף אותם עמלק . הוא בא מאחור לזנב בנחשלים . יהושע ניצב בראש הלוחמים בו , ומשה פרש ידיו בתפילה ( שמות יז , ח-טז . 1 התורה ציוותה למחות את זכר עמלק , ולהלכה נפסק : "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ : להעמיד להם מלך , להכרית זרעו של עמלק , ולבנות להם את בית הבחירה " ( סנהדרין כ , ע " ב . _( המלך שאול קיפח את כס מלכותו , משום שלא דיקדק לקיים מצווה זו עד תום . חמלתו של שאול על אגג נחשבת כגורם להמשכיותה של העמלקיות , _ ובהמן רואים צאצא של עמלק . לפיכך קוראים בשבת שלפני "פורים את "פרשת זכור " ( דברים כה , יז-יט ) ומפטירים בסיפור מלחמת שאול בעמלק ( שמואל א טו , ב-לד . ( בפורים קוראים בספר שמות את פרשת מלחמת עמלק בישראל . באגדה משמש עמלק שם נרדף לאדום , ובמשך הדורות היה לסמל לכל שונאי ישראל המבקשים להכחידו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור