עיר הניחת

עיר שלמה שכל יושביה נתפתו לעבוד אלוהים אחרים . התורה מצווה להרוג את כל אנשי העיר בחרב ואת רכושה לשרוף "והיתה תל עולם , לא תבנה עוד " ודברים יג , יג-יח . ( רבותינו הגבילו מאוד את האפשרות להוציא אל הפועל גזר דין חמור זה . עוד פסקו חכמים שאין מקיימים דין עיר נידחת בעיר הסמוכה לספר , שלא ייכנסו הגויים ויחריבו את ארץ ישראל . לאחר כל ההגבלות סיכמו חכמים : "עיר הנידחת לא היתה ולא עתידה להיות , ולמה נכתבה ( הפרשה בתורה !( דרוש וקבל שכר , " כלומר , "ההלכה נכתבה רק כדי שלומדיה יזכו בשכר מצוות תלמוד תורה , אך אין לה תוקף מעשי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור