עגונה

אישה שבעלה עזב אותה כלא שנתן לה גט או שבעלה נעלם . על פי ההלכה אישה כזאת קשורה = ) עגונה ) אליו . אין היא רשאית להינשא לאדם אחר כל עוד לא נתן לה בעלה גט או שלא נתברר ללא ספק כי הוא מת . אם תינשא לאחו ותלד , ויתברר שבעלה חי והיא אשת איש , יהיו בניה ממזרים . בתנאי הגלות , ועקב אסונות ומלחמות , רבו העגונות בישראל . חכמים ראו להקל ככל האפשר בקבלת עדות לגבי מותו של הבעל . כאן הסתפקו בדברי עד אחד , קרוב משפחה או שפחה . אף קיבלו את עדותה של האישה עצמה , האומרת שבעלה מת . עדויות כאלה אינן קבילות במשפט רגיל , אולם לגבי עגונה הקלו חכמים והתירוה על פיהן להינשא לאחר . התלמוד , ספרות • ההלכה והשו " ת ( שאלות ותשובות ) מרבים לעסוק בענייני העגינות , כשהמגמה הרווחת היא מציאת נימוקים להתיר לאישה להינשא לאחר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור