עבודה זרה, מסכת

המסכת השמינית בסדר נזיקין . עוסקת בכל ההלכות והתקנות שעניינן התרחקות מעבודת אלילים ומעובדיה . למסכת חמישה פרקים . ולה תוספתא -וגמרא "בבבלי "ובירושלמי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור