ספר*

משמעו בארמית — הספר . זהו מדרש הלכה כתוב עברית על ספר ויקרא . נקרא גם תורת כוהנים . מושתת על מדרשי הלכה לספר זה מבית מדרשו של רבי עקיבא . הם נערכו , לפי המסורת , במאה השנייה בידי רבי יהודה בר אלעי והושלמו בידי חכמי המאה השלישית , בייחוד רבי חייא ורב . לפיכך קוראים לספר גם "ספרא דבי רב " כלומר , הספר מבית מדרשו של רב . הספר כולל דברי הלכה בלבד , חוץ מפרשת קדושים , שיש בה גם דברי אגדה . חשיבותו בכך שהוא מבהיר את מקורן של הלכות המצויות במשנה ובברייתות . ברם , בספרא ניתוספו גם דרשות רבי ישמעאל , שאינן מעיקר הספר . פרשני הספרא הידועים הם הראב " ד , ר " ש משנץ והמלבי " ס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור