נסוך המים ונסוף היין

_ביציקת מים או יין על השיתים שבאחת מקרנות היסוד של המזבח . בעת הבאת "העולות והשלמים היו מביאים עמהם יין שהיה הכוהן יוצק בספל המיוחד לכך על יסוד המזבח . סתם "נסכים " הם יינות הבאים עם העולות והשלמים . בעת הקרבת הנסכים של עולת התמיד היו הכוהנים שרים "שיר של יום . " כמות היין לנסכים היה לה שיעור קבוע , הכל לפי "הקורבן : חצי ההין 3 _|) ליטרים ) לפר שלישית ההין לאייל ורביעית ההין לכבש ( במדבר כח , יד . ( בחג "הסוכות היו מנסכים מים מדי יום ביומו "בבית המקדש עם ניסוך היין של תמיד של שחר . ניסוך המים אינו כתוב במפורש "בתורה ונחשב כהלכה למשה מסיני . רמז לדבר יבמדרש אותיות בספר "במדבר " בפרשת קורנ >; ות החג . ואמרויחז"ל : "מפני מה אמרה התורה : נסכו מים בחג ; כדי שיתברכו לכס גשמי שנה " ( ראש השנה טז ע " ב . ( הבאת המיס וניסוכם נעשו בעסק גדול . פרחי הכוהנים היו ממלאים בשחר מיס מן השילוח , לקול תרועה ותקיעת "שופר , ומביאים אותם "למקדש . שם היה "הכוהן הגדול מגביה ידיו בשעת ניסוך היום כדי שכל העם יראה שהוא יוצק על המזבח , פעם אחת ניסך כוהן גדול צדוקי את המים על רגליו , משום שכפר בדין זה שלא פורש בתור...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור