נטילת ידים. על־פי עיטור להגרת פסח, ספרד. המאה ה־ *ו