נזירות

יהודי שמקבל על עצמו נזירות מקבל על עצמו שלא לשתות יין , להינזר מן הגפן וממוצריה , לא לגלח שער ראשו ולא להיטמא למתים ( במדבר ו , ב-ח . ( סתם נזירות היא שלושים יום ; כלומר , אמר : "הריני נזיר "! ולא קבע פרק זמן לנזירותו , הריהו נזיר שלושים יום . אולם יכול אדם לקבל על עצמו נזירות ממושכת יותר ואפילו לכל חייו . משתמה תקופת הנזירות מביא הנזיר סידרת יקרבנות , מגלח את שערותיו ומעלה אותן באש בלישכת הנזירים . אס נקטעה נזירותו משום שנטמא , היה עליו לגלח את שערו , להביא קורבנות , ולמנות מחדש את ימי נזרו מתחילה . מובן מאליו שהיה עליו גם להיטהר כדרך כל הטמאים ( שם . ( הלכות הנזירות מפורטות במסכת "נזיר " שבסדר • נשים . למסכת תשעה פרקים ולה גמרא בבבלי "ובירושלמי "ותוספתא . שמשון ( שופטים יג , ז ) ויש סבורים שגם שמואל ( על פי שמואל א א , יא ) נזירים היו . -בתלמוד ירושלמי מסופר על שלוש מאות נזירים שעלו לירושלים בימי ינאי המלך 76-103 ) לפני סה"נ ) ושמעון בן שטח להקריב קרבנות בתום ימי נזירותם . האיסיים נהגו כנזירים ועוד החמירו על עצמם יותר . י ח " 1 ל שיבחו את הנזיר המרחיק את עצמו מן העבירה , אך לא עודדו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור