נזיקין

שם הסדר הרביעי משישה סדרי משנה . עוסק בדיני ממונות ונפשות ובסדרי בית הדין . כולל עשר מסכתות : ( א ) בבא קמא = ) שער ראשון ;( ( ב 1 בבא מציעא = ) שער אמצעי ;( ( ג ) בבא בתרא = ) שער אחרון . ( לפנים היו כל שלוש המסכתות הללו מסכת אחת , שהיתה קרויה "נזיקין . " בשל גודלה _חילקוהי , ( ד ) סנהדרין ; ( ה ) מכות ; ( ו ) שבועות ; ( ז ) עדויות ; ( ח ) עבודה זרה ; ( ט ) אבות ; ( י ) הוריות . לכל המסכתות שבסדר נזיקין , להוציא את עדויות ומסכת אבות , יש "תוספתא , תלמוד "בבלי "וירושלמי . מסכת אבות יוצאת דופן בסדר זה באשר עניינה בהדרכה מוסרית ולא בהלכה . סדר נזיקין נקרא גם "ישועות " מפני שמושיע לישראל בכך שמזהירם מלגרום נזק איש לרעהו ( שבת לא ע " א ורש " י שם . ( "אמר רבי ישמעאל , הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות " ( בבא בתרא קעה ע " ב , ( ואמנם המסכתות של סדר נזיקין הן מן המסכתות הנלמדות ביותר • בישיבות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור