מצוה,מצוות

חובות או הוראות מדאוריתא ( מן התורה ) ומדרבנן ( מרבותינו . ( מניין המצוות שבתורה הוא "תרי"ג " , ( 613 ) מהן רמ"ח ( 248 ) מצוות "עשה , " כמספר אברי גוף האדם , ועוד שס " ה ( 365 ) מצוות "לא תעשה , " כמניין ימות החמה שבשנה ( מכות כג ע " ב . ( המצוות הן משני סוגים עיקריים : מצוות שבין אדם לחבירו ומצוות שבין אדם למקום ( לאלוהים . ( על אלה הוסיפו פרטים רבים , סייגים ואף מצוות חדשות . על יסוד לימוד בתורה שבכתב על פי המידות שהתורה נדרשת בהן . מיכלול מצוות _ חז " ל , הנקרא גם מצוות דרבנן , הן הן עיקרה של התורה שבעל פה . במניין תרי"ג המצוות קיימות כמה שיטות . הידועה והמקובלת מכולן היא זו שערך _ הרמב"ם ב"ספר המצוות " שלו . כאן הן מסודרות לפי נושאים . כנגד זה , ב"ספר החינוך " למשל , ערוכות המצוות על פי סדר כתיבתן בפרשיות השבוע . נוסף על מצוות התורה קיימות גם מצוות מדברי קבלה " ) נביאים , ( מדברי סופרים ( חכמים מראשית ימי בית שני ) ומדברי תנאים ואמוראים . גם על מצוות שאין להן יסוד בתורה ושקבעו חכמים מדעתם — כגון נרות חנוכה — מברכים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו , " משום שהקדוש ברוך הוא נתן ביד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור