מצבה

_ציון אבן על קבר או לשם מאורע כלשהו . "במקרא מופיעות המצבות גם בציונים לקבר , כגון המצבה שהציב יעקב על קבורתה של רחל "היא מצבת קבורת רחל עד היום " ( בראשית לה , כ . ( הוא הדין באבשלום , שהכין לו מצבה בחייו ( שמואל ב , יח , יח . ( המצבה מופיעה גם כאתר פולחן — כן בדברים "לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך " ( טז , כב ) ועוד . מצבות הועמדו גם כציוני זיכרון להסכם , כך האבן ששס יעקב לפני היפרדו מלבן ( בראשית לא , _מה-נב , _( כך שתים עשרה האבנים שהקים יהושע בגלגל ( יהושע ד , כ-כד 1 ועוד . בימינו נותר משמעה העיקרי לציון על גבי קבר . -במשנה היא נזכרת בשם " נפש . " ציון הקברים בישראל חשוב היה לגבי הלכות טומאה . שכן הקבר מטמא טומאה חמורה . "כוהנים העובדים במקדש וישראלים הבאים למקדש חייבים להיות טהורים . ראוי איפוא לסמן את הקברים כדי שיתרחקו מהם , או שייטהרו אם דרכו עליהם . עצם הקמת הציון — הנפש לזיכרון לא נראתה לחכמים . ו " אמר רבן שמעון בן גמליאל : אין _עושין נפשות לצדיקים . דבריהם הן הן זכרונן" ( ירושלמי שקלים , ב , ה . ( כך גם פסק הרמב"ם . ברם , אחרים חלקו על כך וראו בהקמת מצבה כבוד לנפטר וכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור